donderdag 20 augustus 2015

Hot off the Press: New Editions of "A New History of the Humanities" with New Prefaces!


Five years after the publication of the original Dutch book (De Vergeten Wetenschappen, 2010) and two years after its English translation (A New History of theHumanities, 2013) the academic landscape has thoroughly changed.

To shed light on these changes I wrote fresh Prefaces to the recent fifth edition of the Dutch book and to the new paperback edition of the English book. Here I print them in full:

Bij de vijfde druk

Vijf jaar na het eerste verschijnen van De vergeten wetenschappen is het wetenschappelijke landschap veranderd. De ‘Geschiedenis van de Geesteswetenschappen’ is van een onbestaand vakgebied uitgegroeid tot een bloeiende discipline met een eigen tijdschrift (History of Humanities), een jaarlijkse conferentie (The Making of the Humanities) en een groeiend aantal boekpublicaties. In Nederland verwijzen zowel NWO als de KNAW naar De vergeten wetenschappen wanneer zij het belang van kruisbestuivingen tussen wetenschapsgebieden willen laten zien. Zo valt in de Implementatienota NWO-strategie 2015-2018 (‘Toekomstgerichte geesteswetenschappen’, p. 7) te lezen: ‘En omgekeerd dragen geesteswetenschappen met hun manier van werken ook bij aan de ontwikkelingen in die andere wetenschapsgebieden, zoals Rens Bod in zijn in 2010 verschenen boek De vergeten wetenschappen. Een geschiedenis van de humaniora overtuigend heeft aangetoond.’ En de KNAW schrijft in haar Contouren van een Vernieuwings- en Stimuleringsprogramma (2012, pp. 10-11): ‘Dat het verschil tussen beide wetenschapsgebieden in de praktijk echter minder principieel is dan vaak wordt gedacht laat Bod zien in zijn boek De vergeten wetenschappen (2010). Hij geeft aan dat door de eeuwen heen de grens tussen de wetenschapsgebieden die we momenteel aanduiden met natuur- en geesteswetenschappen flinterdun was en dat geesteswetenschappelijke onderzoekers wel degelijk ruim hebben bijgedragen aan het verklaren van fenomenen en verschijnselen.’

Deze quotes laten zien hoe nodig een overzichtsgeschiedenis van de geesteswetenschappen was en is. De geesteswetenschappen staan nog steeds onder immense druk en weinigen realiseren zich dat zonder de humaniora het hele wetenschappelijke bestel ineenstort. Er is ook hoop: zo heeft het idee van de eenheid van geestes- en natuurwetenschappen onder bèta’s een gevoelige snaar geraakt. Het Amerikaanse tijdschrift Scientific American wijdt in het juninummer van 2015 een column aan de Engelse vertaling van mijn boek (A New History of the Humanities) en concludeert dat ‘Regardless of which university building scholars inhabit, we are all working toward the same goal of improving our understanding of the true nature of things, and that is the way of both the sciences and the humanities, a scientia humanitatis’.

Hoe intrigerend deze ontwikkelingen ook zijn, mijn grootste bron van inspiratie blijven de geanimeerde discussies met mijn lezers, vooral met de studenten die mijn boek als collegestof gebruiken. Het boek en zijn vertalingen hebben onder meer hun weg gevonden bij de studies Filosofie, Wetenschapsgeschiedenis, Cultuurgeschiedenis, Mediastudies, Cognitiewetenschappen en Liberal Arts & Sciences-opleidingen – van Europa en de vs tot China. Ik ben mijn lezers buitengewoon dankbaar voor alle feedback en kritiek die ik heb ontvangen. Nieuws en updates over het boek en over de geschiedenis van de geesteswetenschappen zijn te vinden op het gewoonlijke weblog: devergetenwetenschappen.blogspot.com.


Preface to the Paperback Edition 

Five years after the publication of the original Dutch book (De Vergeten Wetenschappen, 2010) and two years after its English translation (A New History of the Humanities, 2013) the academic landscape has changed. The “History of the Humanities” has developed from a non-existing field into a flourishing discipline with its own journal (History of Humanities), an annual conference (The Making of the Humanities), an academic society (Society for the History of the Humanities) and several monographs. An increasing number of universities across the globe are teaching the History of the Humanities on par with the History of Science, and the premier journal in the History of Science, Isis, has recently devoted a special Focus section on The History of Humanities and the History of Science (June 2015). It seems that the humanistic disciplines have been brought back to their rightful place in the family tree of knowledge.

Nevertheless, in terms of funding and student numbers the humanities continue to be under immense pressure. Few people realize that without the humanistic disciplines the entire academic system would collapse. A general history of the humanities and their relations to the sciences remains thus more urgent than ever. But there are also signs of hope: the idea of the unicity of humanities and science has hit a nerve among natural scientists. The June 2015 issue of Scientific American dedicated a column to A New History of the Humanities concluding that “Regardless of which university building scholars inhabit, we are all working toward the same goal of improving our understanding of the true nature of things, and that is the way of both the sciences and the humanities, a scientia humanitatis.”

However intriguing these developments are, my greatest source of inspiration remain the animated discussions with my readers, especially with the students who use my work as a textbook. The book and its translations have found their way in courses in philosophy, history of science, cultural history, media studies, literary criticism, and in liberal arts programs. I am most grateful for the feedback and criticism I received from my readers. News and updates about the book and about the history of the humanities in general can be found on the weblogs devergetenwetenschappen. blogspot.com (for all translations) and historyofthehumanities.wordpress.com (for the English translation).

woensdag 5 augustus 2015

The Danish Weekendavisen reviews "A New History of the Humanities"

Frederik Stjernfelt has reviewed my book A New History of the Humanities in the Danish highbrow newspaper Weekendadvisen. Here are a couple of excerpts:

"… an impressive work giving an overview strongly missed – as well as restoring the humanities to a central and surprising place in the general history of science."

("… et imponerende værk, der både giver et stærkt savnet overblik - og gengiver humaniora en overraskende og central plads i den almindelige videnskabshistorie.")

From the conclusion:

"From a broad picture one can say that Bod takes the humanities back to their rightful place in the family tree of sciences. (…) With Bod's impressive work we can see that relativisms have existed as a sub-current of skeptical "anomalists" ever since the Alexandrian philologists – but also that they have always been defeated by the main tradition of the humanities: to contribute, with pattern seeking on a long series of decisive issues, to the overall development of human knowledge."

("I det store billede kan man sige, at Bod fører humaniora tilbage til dens retmæssige plads i videnskabernes stamtræ. (…) Med Bods imponerende værk kan vi nu se, at sådanne relativismer har existeret som en understrømning af skeptiske "anomalister" lige siden filologerne i Alexandria, - men også, at de altid er blevet overvundet af humanioras hovedtradition: at bidrage, med "mønstersøgning" på en lang række afgørende punkter, til den samlede udvikling af menneskelig viden.")

Click here for the full review (behind a paywall).